手机
查字典logo
当前位置:查字典>>实用附录>>汉语拼音

汉语拼音

小学汉语拼音音节表
声母 韵母 a o e ai ei ao ou er an  en  ang  eng  i ia ie iao iu ian in iang ing
音节 a o e ai ei ao ou er an  en  ang  eng  yi  ye    yin  ying
                       
b  ba bo  bai bei bao   ban ben bang beng  bi  bie biao  bian bin  bing
p  pa po  pai pei pao pou  pan pen pang peng  pi  pie piao  pian pin  ping
m  ma mo me mai mei mao mou  man men mang meng  mi  mie miao miu mian min  ming
f  fa fo   fei  fou  fan fen fang feng          
d  da  de dai dei dao dou  dan  dang deng  di  die diao diu dian   ding
t  ta  te tai  tao  tou  tan  tang teng  ti  tie tiao  tian   ting
n  na  ne nai nei nao nou  nan nen nang neng  ni  nie niao niu nian nin niang ning
l  la  le lai lei lao lou  lan  lang leng  li lia lie liao liu lian lin liang ling
g  ga  ge gai gei gao gou  gan gen gang geng          
k  ka  ke kai  kao  kou  kan ken kang keng          
h  ha  he hai hei hao hou  han hen hang heng          
j              ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing
q              qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x              xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh  zha  zhe zhai zhei zhao zhou  zhan zhen zhang zheng  
 
 
ch  cha  che chai  chao chou  chan chen chang cheng 
sh  sha  she shai shei shao shou  shan shen shang sheng 
r    re   rao rou  ran ren rang reng 
z  za  ze zai zei zao zou  zan zen zang zeng 
c  ca  ce cai  cao cou  can cen cang ceng 
s  sa  se sai  sao sou  san sen sang seng 
y  ya     yao you  yan  yang 
w  wa wo  wai wei    wan wen wang weng 

网友关注